Regulamin

Regulamin udostępniania i korzystania ze sprzętu – rowerów wodnych i łódek

1. Wypożyczanie sprzętu wodnego odbywa się zgodnie z aktualnym cennikiem i niniejszym regulaminem.

2. Wypożyczony sprzęt użytkowany będzie na terenie Parku  Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim.

3. Aby wypożyczyć sprzęt, należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

4. W przypadku gdy okazany dokument tożsamości będzie budził wątpliwości co do jego wiarygodności dla wydającego sprzęt, może on odmówić wypożyczenia sprzętu.

5. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osobom niepełnoletnim sprzęt nie będzie wypożyczany.

6. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy o odpowiedzialności materialnej, wpłaceniu należności za wypożyczenie oraz spisaniu danych z okazanego dowodu tożsamości.

7. Z chwilą podpisania ww. umowy Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt, za zdrowie i życie własne oraz innych osób z niego korzystających.

8. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag osobie wydającej sprzęt.

9. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

10. Na jednostce musi się znajdować tyle kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych, ile osób się na niej znajduje.

11. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie nienaruszonym, umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie.

12. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego równowartość w wysokości 100% jego rynkowej ceny w chwili ujawnienia tego zdarzenia.

13. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i obsługę Wypożyczalni.

14. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z obsługą Wypożyczalni.

15. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie sprzętu skutkuje naliczeniem opłaty za wypożyczenie zgodnej z cennikiem za przekroczony czas korzystania ze sprzętu oraz naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% należności za wypożyczenie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w jego zwrocie.

16. Osoby nieletnie mogą korzystać ze sprzętu sportowego tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie, bezpieczeństwo oraz ewentualne szkody.

17. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób korzystających z wypożyczonego sprzętu sportowego.

18. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawiania go poza miejscami do tego przeznaczonymi.

19. Zachowanie się na wodzie:

  • nie wolno spożywać alkoholu i innych środków odurzających,
  • podczas pływania zachowujemy się kulturalnie,
  • zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  • zabrania się skakania do wody,
  • należy się stosować do poleceń obsługi wypożyczalni i innych instytucji lub służb do tego upoważnionych,
  • obowiązkowo używamy kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych,
  • nie wolno palić papierosów podczas korzystania ze sprzętu wodnego.

20. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inną jednostką, wywrócenie się sprzętu, jego nieszczelnością, uszkodzeniem należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni.

21. Zakazuje się kąpieli w kapokach.

22. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzęty innym osobom.

23. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do niezwłocznego zakończenia korzystania z wypożyczonego sprzętu niezależnie od opłaconego czasu jego wypożyczenia, bez prawa zwrotu uiszczonej należności za jego wypożyczenie.

24. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.